24 Jul 2014

VaRozvi

Posted by K Chikuse

The clan praises of the Rozvi recall their once extensive power and wealth. In them the function of the praises as propaganda and self-advertisement comes clearly to the fore. The Moyo nhetembo are singular in using imagery based on a domesticated animal.

These nhetembo are for the people with mutupo Moyo and chidawo Ndizvo. These are the people of Chiduku, Rozani, Jiri and Washaya of Gutu district. They are also recognized by Negomo (Moyo Nematombo) and Shopo (Moyo Akatakwa) of Mazoe district., Chiweshe T.T.L. They were obtained from Rozani, Negomo, and a tribesman of Negomo, Mr Z.G. Musasike. Enjoy

 

Hekani Sahayi
Dhewa
Mondizvo
Vakami vomukaka
Bvumavaranda
vakadzi vachiza vomene
Dzimbahwe rerupwetepwete
Vari urozvi Nhandare
Sahayi mhondoro
Jengetanyika
Mwene wavanhu
VaChuru chamapfunde manji
VaChirisamhuru
Muzinda wen’ombe
Gorokotera
chiri mudanga
ndambachirashwa
VokwaChuma chamambo
chamachira chinosakara
Mupfudze waNyan’ombe
Chiwanzamukaka
Chipuriro chamafuta
Vachisiyandanyara
Vari Manyanga
Vane mudzi unobva mabvazuva, uchinobaya Rupango
Vakapera nhenda muDzimbahwe
Vachaona mudongo
vagadzi voushe
Muti unokope chirimo
zhizha uchikozhendove
Mururamanhanga
Vesviromo svitokotoko
svine nzungu inosvitsa dakataka
Dzimbahwe
Vorupazho rupwetepwete
runonama imba
Vamatakaringa hwirika
zvirume zvichiringa pasi
Dyembeu, kurima kwakona
Mutengeni wazvozvovenga
Mambo usitandavare
Kutandavara, mvura inova mubvumbi
Vazvikwechekweche
zvinonongwa nevavindukira
Asina kuvindukira anowana zvapera
zvaenda nemwando

Hekani, Nhandare
Mupfudze uri mudanga
VokwaBhasvi
VaNyoka haisvosvwi
Kuisvosva, inoruma munhu
Vedombo rakakona chimwango nemarangadya
Vamatururamvura
Ziendavachisiya
Nyamutorazvose
Nyama tinodya
Mafuta tinozora
Mukaka tinonwa
nokusevesa sadza
Debwe tinowarira
Nyanga igonamombe
Ndove tinodzurura mumba
Muswe udenhawo

Haiwa, tatenda
Varidzi venyika
Zvaitwa, Sahayi
Muzinda wapasi

Changamire

Subscribe to Comments

2 Responses to “VaRozvi”

  1. girls are the ones to praise men as men do provide for them as the tradition was.

     

    vengai mandava

  2. What about for the girls? How do we praise them?

     

    twuta

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

css.php