10 Mar 2016

Nzou nekamba

Posted by K Chikuse

Makare kare pasi pachakarohwa nenyundo, madhongi achinenyanga, vanhu vachinemiswe, mhuka nezvipuka zvainge zvakati fararira mumasango. Kamba yaive mhare yadzo dzese.
Mumwe musi nzou yakasvika parwizi ndokunanga kudziva ichida kutiva. Ikanzwa chikamba chomurwizi chichiti, “Nzou we! Nzou we!” Iyo ikati, “Hwe!” Chikamba chikati, “Kana tikaita nhangemutange ndinga kukurira.” Nzou ikati, “Handei!” Kamba ndokupindura, ikati, “Asi nhasi, aiwa bodo kwete tsvo. Ndichambo mhanyira vatete vashodoka gumbo, asi kuswera mangwana tisangane pano.”

Chifume, kamba yakafanokoka shamwari dzayo dzose. Ikadzimisa pamhenderekedzo yorwizi, ichiti, apa mumwe, apa mumwe. Yapedza ndokudzokera kunomirira nzou kumavambo. Zuva rokumhanya richizosvika, iya nzou parwizi vhu. Ikati, “Handei kamba.” Kamba ikati, “Handei hedu, tione anotanga kusvika padziwa ramvuvu.” Kamba ndiye akatanga kusimuka. Ati nyengu mutsanga akati svoverere ndiye murwizi nya.

Nzou ndokutevera ikamhanya ikazvirega, ichingopwanya miti namazikumbo ayo anenge maturi. Yakambomira, ikati, “Kamba we! Uripi?” Chimwe chikamba chainge chakamisiwa chikapindura mberi, chichiti, “Ndiri kuno.” Ndokuti dzikiti murwizi. Nzou ikamhanya zvekare ikamira, ikati, “Kamba-we!” Chimwe chikamba chikapindura chiri mberi, chichiti, “Ndiri kuno!”

Zvakaramba zvichidaro kusvika yasvika kudziva remvuu. Ichisvika yakawana imwe kamba iripo yakarara manhede yakamirira. Yakafemera mudumbu ikati, “Haiwa, ini nzou ndakurirwa nechipuka ichi.” Ndokudzokera kumusha ichingovhuna miti noruvoko rwayo, yafa neshungu. Uku ndiko kusvora mbodza neinozvimbira. Ndipo paperera sarungano.

Subscribe to Comments

One Response to “Nzou nekamba”

  1. Kana Bhaibheri rinoreva kuti njere shoma dzinopa muviri mabasa akawanda. Ukaona samba rine nzou nemafambiro ekamba nzou angadai asina kumbobvira azvishoresa kusvika ipapo. Nzou akashandiswa nekuti pfungwa dzakaita shoma. Kamba aitoziva kuti haangakwikwidzane akabudirira saka akashandisa njere dzakapinza. Chokwadi ngano idzi hadzidi kutarisira pasi. Zvemakwikwi tanga waona kuti auri kukwikwidzana naye muchatevedza mitemo ipi. Munofanira kuvewo namuzvinapembe anoongorora kuti hapana anozodambudzira here nekutyora mitemo.

     

    Sekuru Mhofu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

css.php